Artikel  1. Toepasselijkheid en terminologie
1. Deze voorwaarden gelden op alle (al dan niet schriftelijk vastgelegde) offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Komark Administratie & Advies gevestigd te Marum, hierna tevens aan te duiden als “Opdrachtneemster” en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Komark Administratie & Advies opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtneemster het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens daarop van toepassing.
4. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtneemster en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Opdrachtneemster niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtneemster in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Contractsduur, uitvoeringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Opdrachtneemster en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtneemster derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtneemster dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Opdrachtneemster voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wettelijke regelgeving.
4. Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.
5. Opdrachtneemster heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien door Opdrachtneemster of door Opdrachtneemster ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor een veilige werkomgeving en de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtneemster is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtneemster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtneemster worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtneemster zijn verstrekt, heeft Opdrachtneemster het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtneemster ter beschikking heeft gesteld.
9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, waaronder wordt verstaan alle ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtneemster voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
11. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtneemster de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel. 3. Regelgeving
1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtneemster voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.
2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtneemster onder andere:
a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
3. Opdrachtneemster sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtneemster aan de voor haar geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 4. Honorarium
1. De door Opdrachtneemster uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtneemster gemaakte (on)kosten en de declaraties van door Opdrachtneemster ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Opdrachtneemster is gerechtigd om periodiek te factureren.
4. Opdrachtneemster heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtneemster gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtneemster aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtneemster aangegeven.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een contractuele rente van 5% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtneemster heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtneemster verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 75,–. Indien Opdrachtneemster echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de wettelijke bepalingen inzake de hoogte van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6. Reclames
1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk beschreven, binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. 
2. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden inzake een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk beschreven, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.
3. Als de klacht terecht is en het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtneemster aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 7. Opzegging
1. Opdrachtgever en Opdrachtneemster kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtneemster opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtneemster recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtneemster reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtneemster, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtneemster bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtneemster zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding overeenkomst
1. Opdrachtneemster is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtneemster ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtneemster kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien er sprake is van overmacht zijdens Opdrachtgever, kan Opdrachtneemster gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zoveel Opdrachtneemster ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtneemster gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
4. Voorts is Opdrachtneemster bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtneemster kan worden gevergd.
5. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Opdrachtneemster gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtneemster vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de opdracht te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Opdrachtneemster op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtneemster aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtneemster is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtneemster aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtneemster beperkt tot maximaal €750,–.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtneemster is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. Opdrachtneemster is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtneemster aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtneemster toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtneemster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtneemster.

Artikel 10. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtneemster voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Opdrachtneemster toerekenbaar is. Indien Opdrachtneemster uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtneemster zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtneemster, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtneemster en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Opdrachtneemster behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere IE wet- en regelgeving.
2. Opdrachtneemster heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om de door Opdrachtneemster geproduceerde adviezen, documenten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtneemster zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland. 
2. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtneemster en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden
Opdrachtneemster is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtneemster zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra Opdrachtgever de wijziging is medegedeeld.

Geïnteresseerd? Kom langs voor een kop koffie!

Wil je meer weten of kennismakingsgesprek? Neem gerust contact op!